středa 31. července 2013

Společně za mír


Tento týden jsem odjel na několik dní do Bouaru, jednak abych udělal vitráže v tamější kapli našeho konventu st. Elie, ale také proto, abych se setkal s hlavními představiteli třech náboženských komunit (katolíky, protestanty a muslimy). Cesta byla celkem poklidná, s klasickými scénami na závorách s rebely. V Baoro mě zastavil jeden rebel za účelem vyřízení nějakých “formalit.“ Řekl jsem mu tedy, ať si vezme papír a tužku, aby si mohl zapsat moje údaje a poznávací značku auta. Odpověděl mi, že to není ten důvod, proč mě zastavil, ale že požaduje peníze. Na to jsem mu řekl, že “formalitou“ se nesmyslí nic jiného, než to, že si do sešitu napíše údaje a SPZ aut, které tudy projedou... Takže jsem mu ještě položil otázku: „A máte vůbec nějaký sešit? A jenom tak náhodou, umíte vůbec psát?“ Trochu ho to naštvalo, ale nějaký jeho “kolega“ ho vzal za ruku a dal mi signál, že můžu pokračovat...
Práce na oknech dopadla dobře (až na nějaká zranění).
Setkání s představiteli dalších náboženství bylo pro mě velmi hezkým momentem.
Zde je shrnutí a závěrečná zpráva:

Setkání náboženských představitelů s cílem řešení konfliktů, obnovení míru a zprostředkovávání informací
(Bouar, 19. července 2013)

„Bůh nám ukazuje cestu, ale my po ní nekráčíme!“ (Imám z Bangui)

19. července 2013 se na popud otce Mirka, generálního vikáře diecéze v Bouaru, sešli hlavní představitelé Protestantské komunity, Muslimské komunity a Katolické církve v Mládežnickém domě. Celkem se sešlo 31 účastníků.
Celé setkání mělo hned několik cílů: společná modlitba, výměna názorů a postřehů ohledně situace v zemi a v regionu, vytvoření platformy náboženských představitelů a napsání zprávy všem věřícím, státním autoritám a všem ozbrojeným mužům. Setkání začalo v 8:30 společnou modlitbou vedenou vždy jedním představitelem z řady protestantů, katolíků a muslimů. Následně se všichni navzájem představili a poté o. Aurelio Gazzera zahájil rozpravu: „Když vypukne požár... všichni sousedé si pomohou, i když se předtím pohádali.... Stejně tak je během této aktuální krize důležité, že se muži a ženy rozdílné víry chtějí sjednotit, aby se společně zasadili o mír.
Všechno špatné je k něčemu dobré... například také tento fakt, že se scházíme i přes naši rozdílnost. Tímto způsobem nám může tato krize pomoct k větší svornosti.“
Dále pak o. Aurelio Gazzera podtrhl společné hodnoty křesťanů a muslimů: je jeden Bůh, který nás pobízí k tomu, abychom nesli všechny problémy a starosti druhých a je jeden boží zákon, který odsuzuje všechny násilné činy proti mužům a ženám. O. Aurelio také mluvil o riziku napětí mezi náboženskými komunitami. Po krátké pauze (která umožnila všem účastníkům se lépe poznat) následovalo představení hlavních témat k projednání: situace v zemi, situace v Bouaru, justice, vzdělávání, přítomnost Seleky a nedostatek lokálních autorit, napětí mezi osobami jiného náboženského vyznání. Účastníci byli rozděleni do tří skupin (katolíci, protestanti, muslimové), čítajících zhruba okolo deseti lidí, aby pak představili svoji činnost v SAR.
Následně proběhla volba delegátů (2 za každou náboženskou komunitu): Bassala Ferdinand a Dkabo-Kette Jeovin za protestanty, Felicité Saidu a Bayere Jacques za katolíky, Abdourahmane Goni a Oumarou Sanda za muslimy.
Po volbě delegátů byla schůze ukončena s tím, že 6 nově zvolených delegátů budou pokračovat v další práci. Ve tři hodiny odpoledne šlo všech 6 delegátů představit výsledky této schůze prokurátorovi SAR (prefekt, podprefekt atd. nebyli přítomni, a tak prokurátor byl nejvyšší dostupná autorita). 
20. července ráno delegáti připravili zprávu, která bude citovaná jak v katolických a protestantských kostelích tak i v muslimských mešitách. Také se dohodli na společné modlitbě, která proběhne 12. srpna 2013, v předvečer oslav výročí nezávislosti SAR. Protestanti, katolíci a muslimové přijdou ze tří rozdílných modlitebních míst, aby se sešli na stadionu v Bouaru.
20. července odpoledne 6 delegátů předalo následující zprávu velení Seleky.
ZPRÁVA

NEPOŽADUJEME NIC JINÉHO, NEŽ MÍR! - v sangu: E ye gui siriri
Zpráva náboženských představitelů Bouaru

My, muži a ženy víry z Bouaru, katolíci, muslimové a protestanti, jsme se sešli dne 19. července 2013, abychom odpověděli na křik, který se ozývá v našem svědomí, tváří v tvář situaci v celé zemi a zvláště pak v Bouaru.
Naše víra v Boha, ať jako křesťanů nebo muslimů, nás vyzývá, abychom naslouchali úzkostnému křiku, který se ozývá od našich sester a bratří již několik měsíců.
Žádná víra, ať už křesťanská nebo muslimská, nepřipouští násilí, vraždy, krádeže, plenění, znásilňování. Tyto skutky s přesvědčením odsuzujeme.
Prosíme za odpuštění za každého křesťana a muslima, který učinil něco špatného. Za všechny, kteří kradli, zabíjeli, plenili a ohrožovali ostatní. Za všechny, kteří využili situace, aby se obohatili nebo se pomstili.
Nechceme, aby se naše země, odjakživa charakteristická klidným a konstruktivním soužitím mužů a žen rozdílného etnika a náboženství, ponořila do noční můry válek mezi náboženskými nebo etnickými skupinami.


Proto rozesíláme tuto výzvu:


Našim bratřím a sestrám ve víře:
vybízíme všechny k věrnosti Bohu, Jeho zákonu a k soudržnosti naší víry: pokud všichni věřící boudou respektovat Boží zákon, válka nebude!
Připomínáme, že Bůh nám svěřil vše, co stvořil, každý by měl převzít zodpovědnost za zemi a za sestry a bratry, kteří v ní trpí.
Žádáme všechny naše komunity, aby se otevřely a aby se účastnily na cestěpřeměny srdce, což je nutnou podmínkou ke vnějším změnám.
Vybízíme všechny, křesťany a muslimy, aby se snažili o milost a usmíření tak, aby zamezili všem napětím mezi rozdílnými náboženstvími a etnikyAutoritám

Nabádáme všechny autority, aby urychleně znovu zaujaly svá místa! Právní stát je podmínkou pro znovuobnovení míru.
Připomínáme všem civilním autoritám, že jejich úkolem je také poslouchat jejich svědomí. Dále pak připomínáme, že každý se zodpovídá před Bohem nejen za zlo, které učinil, ale také za dobro, které neučinil!
Vyzýváme všechny muže a ženy, kteří věří v Boha a kteří mají určitou veřejnou zodpovědnost, aby dodržovali jejich víru a Boží zákon.
Ať všechny civilní a vojenské autority dodržují jejich slavnostní přísahu, že budou sloužit zemi. Ať muži a ženy jsou poctiví, aby měli ducha sloužit a aby respektovali všechna etnika, náboženství, pohlaví a politické příslušnosti.
Některé sektory ve veřejných funkcích jsou citlivější než ostatní, zejména pak v oblasti školství a zdravotnictví. Stát má jeden konkrétní úkol: vzít si na starost všechny úředníky. Ale jsou tady i povinnosti ze strany úředníků! Prosíme je, aby se vrátili do práce, abychom k nim mohli obnovit respekt a důvěru.

Všem členům Seleky
Jakožto náboženské autority, modlíme se za vaše obrácení, aby skončil tento dlouhý řetězec zločinů, vražd, znásilnění a plenění.
Tímto se dovoláváme Božího zákona, aby se násilí a nenávist přeměnily skrze dobrou vůli na Lásku, Spravedlnost a Mír.
Žádáme všechny ozbrojené muže, aby respektovali lidskou bytost, aby respektovali stát a jeho obyvatele, aby respektovali všechny lidi, především ženy, nemocné a děti!
Upozorňujeme všechny členy Seleky, že SAR musí znovu začít fungovat, a že k tomu potřebuje prostředky: jak ty lidské, tak ty finanční! K rozvoji země nedojde za použití zbraní, krádeží nebo drancováním!Ženám
My všichni, křesťané i muslimové, uznáváme, že je to právě žena, která z lidí nejvíce trpí. Vy, jakožto dívky, matky, manželky, nesete velké břemeno. Přejeme vám důstojný život a modlíme se, aby se vaši synové, vaši bratři, vaši manželé podařilo najít. Díky vaší modlitbě a vaší věrnosti Božímu zákonu vám přejeme radost z počestného života.

Mladým:
Proto, abychom mohli žít ve Středoafrické republice, je dnes zapotřebí mnoho kuráže. Vzhledem k událostem z posledních měsíců je velice obtížné zachovávat si naději v zemi zredukované jen na bídu. Znovu vám tedy oznamujeme, že pro ty, kteří věří v Boha, je tu stále naděje. Neklesejte tedy na mysli, ale buďte schopni se zapojit do budování nové země.
Nenechte se svést na cestu násilí, pomsty, rychlých peněz, krádeží, znásilnění, drog a síly zbraní! Je to totiž cesta smrti!
Vraťte se se zápalem do škol, protože je to právě škola, která vám zajistí lepší zítřek. Mějte chuť pracovat!

Nakonec se obracíme ke všem rodičům: myslete na budoucnost vašich dětí, pošlete je do školy. Je to vaše právo a je to váš úkol!

Nechť Bůh žehná našemu snažení pro znovuobnovení Míru, Práva a Sociální soudržnosti ve Středoafrické republice, zvláště pak v našem regionu.


Delegáti:

Evangelíci      Pastor Bassala Jeovin          Ferdinand Dakabo-Kette 
Katolíci          Sr. Felicité Saidu                  Bayere Jacques
Muslimové     Abdourahmane Goni                      OumarouSanda